KATEGORIE
Předplatné časopisu Apetit Online
Kategorie
Nahoru

Zvláštní obchodní podmínky

Zvláštní obchodní podmínky pro internetový obchod (dále jen „ZOP“) provozovaný společností BURDA International CZ s.r.o.

1. ROZSAH PLATNOSTI

1.1 Tyto ZOP platí pro veškeré kupní smlouvy, není-li dále uvedeno jinak, které jsou uzavírány kupujícím (dále jen „zákazník“) s prodávajícím, kterým je společnost Burda International CZ s.r.o.., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ 152 73 598, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 1405 (dále jen „Burda International CZ“ či „prodávající“), na zboží nabízené v internetovém obchodě provozovaném firmou Burda International CZ s.r.o. na internetové stránce obchod.burda.cz nebo obchod.apetitonline.cz dále také jako „e-shop“). Vedle těchto ZOP se dále použijí i Obchodní podmínky BURDA International CZ s.r.o. pro předplatné, soutěže a jiné akce a projekty, které jsou k dispozici zde: http://burda.cz/cs/pro-ctenare/podminky-soutezi-a-predplatneho (e-shop je jedním z projektů Burda International CZ s.r.o.). V případě rozporu mají přednost tyto ZOP.

1.2 Tyto ZOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží v e-shopu, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od ZOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními ZOP.

1.4 Ustanovení ZOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a ZOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění ZOP může Burda International měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění ZOP.

2. SMLUVNÍ PARTNER, PŘEDPOKLADY PRO VYUŽITÍ E-SHOPU, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Kupní smlouvu uzavírá zákazník s firmou Burda International CZ s.r.o.

2.2 Předpokladem pro jakoukoliv objednávku v e-shopu je vyplnění objednávkového formuláře (dále jen „formulář“) na stránkách e-shopu, a to minimálně v rozsahu údajů, které jsou ve formuláři uvedeny jako povinné. Při vyplňování formuláře je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené ve formuláři jsouBurda International CZ s.r.o. považovány za správné a pravdivé.

2.3 S osobními údaji sdělenými firmě Burda International CZ s.r.o. ve formuláři bude nakládáno v souladu se Zásadami ochrany soukromí Burda International CZ s.r.o. , které jsou k dispozici zde: http://burda.cz/zos/Zasady-ochrany-soukromi.pdf.

2.4 Zákaznická služba firmy Burda International CZ s.r.o. je zákazníkům k dispozici na e-mailové adrese: obchod@burda.cz nebo na zákaznické lince: 221 589 221

3. PRŮBĚH OBJEDNÁNÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY A VÝHRADA K ODSTOUPENÍ

3.1 V e-shopu obdržíte zboží (tzn. hmotné předměty), dále jen „zboží“.

3.2 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní e-shopu je informativního charakteru a Burda International CZ s.r.o. není povinna uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Tímto ustanovením není omezena možnost Burdy uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Zobrazení produktů v e-shopu nepředstavuje právně závaznou nabídku, nýbrž pouze nezávazný online katalog, Burda International CZ s.r.o. může nabídku a ceny zboží kdykoli změnit.

3.4 Do odeslání objednávky stisknutím tlačítka „objednat a zaplatit“ (uvedený název tlačítka je pouze informativní a jeho název a vzhled se můžou, při zachování jejich smyslu, v e-shopu měnit) je možné měnit údaje (například jméno, doručovací adresu apod.) i počet a případně druh zboží. Kliknutím na tlačítko „objednat a zaplatit“ podává zákazník závaznou objednávku zboží a je přesměrován k platební bráně.

3.5 Potvrzení doručení objednávky je provedeno bezprostředně po jejím odeslání automatickým e-mailem (potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky uvádí podrobnosti k objednávce a informuje o těchto ZOP. Potvrzení o zaplacení je provedeno rovněž e-mailem (potvrzení o zaplacení).

3.6 V případě, že se zákazníkovi při výběru typu platby online nepovede z nějakých důvodů zaplatit přímo přes platební bránu GOPAY na webových stránkách (kartou nebo online převodem) nebo přímo nezaplacením projeví svůj nesouhlas s dokončením objednávky, tak je objednávka automaticky považována za zrušenou a neplatnou a pro prodávajícího nevyplývá žádné plnění. Pokud i přes to má zákazník zájem o zboží, je nutné zboží objednat znovu a online platbu dokončit včetně převodu peněz.

3.7 U zboží, které je zasíláno přepravní službou, je kupní smlouva uskutečněna tehdy, když je objednané zboží odesláno zákazníkovi.

3.8 Vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že objednané zboží není výjimečně k dispozici, je Burda International CZ s.r.o. oprávněna k odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník neprodleně informován a peněžní prostředky přijaté od zákazníka – pokud již byly firmě Burda International CZ s.r.o. poskytnuty – jsou zákazníkovi vráceny nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy firmou Burda International CZ s.r.o.. Vrácení peněžních prostředků zákazníkovi probíhá obdobným způsobem vymezeným článkem 8.4.

4. CENY

4.1 Ceny zboží uvedené v e-shopu obsahují zákonnou DPH a ostatní součásti ceny.

4.2 V některých případech jsou k uvedeným cenám účtovány přepravní náklady. Výše přepravních nákladů je zákazníkovi sdělena v systému e-shopu před uzavřením koupě (před odesláním objednávky).

4.3 V uvedených cenách nejsou uvedeny náklady, které vzniknou zákazníkovi za použití internetu (doba připojení, objem stažených dat apod.), ani náklady na komunikaci se zákaznickou službou. Tyto náklady nese zákazník.

4.4 U dodávek přesahujících hranice mohou vzniknout dodatečné daně a/nebo cla, které firmou Burda International CZ s.r.o. nejsou odváděny nebo fakturovány. Tyto náklady nese zákazník. Výši je třeba zjistit u příslušné daňové příp. celní správy.

4.5 Některé produkty, které jsou součástí jednoho druhu zboží nabízeného v e-shopu, mohou podléhat různému zdanění (DPH). Pokud jsou tyto různé produkty součástí jednoho druhu zboží (dále též „balíček“), mohou být na faktuře přiložené k potvrzení o zaplacení uvedeny zvlášť jako samostatné položky. Pokud však byly takové produkty součástí jednoho balíčku, jsou i nadále považovány za jeden druh objednaného zboží.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena zboží je splatná předem, popř. v hotovosti při převzetí.

5.2 Pro platbu zboží nabízeného v e-shopu je k dispozici platební metoda prostřednictvím systému GoPay (online platba kartou a online platba bankovním převodem).

6. DODACÍ PODMÍNKY PŘI ZASÍLÁNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU

6.1 Zboží se dodává po odeslání potvrzení objednávky a přijetí platby.

6.2 U dodávek zboží činí dodací doba obvykle 3 pracovní dny od předání přepravní firmě. Zboží je předáno přepravní službě týž pracovní den, pokud je zboží objednáno do 12:00 pracovního dne. Pokud je zboží objednáno později je přepravní službě předáno následující pracovní den. Při objednání ve dnech pracovního klidu je zboží předáno přepravní službě následující pracovní den. Ve výjimečných případech činí doba dodání maximálně 30 pracovních dnů, pokud není u jednotlivého zboží uvedeno jinak.

6.3 Konkrétní způsob doručení (a výběr případných variant) a výše poplatku s tím spojená je uvedena přímo ve formuláři, zákazník tak může zkontrolovat jak cenu zboží a cenu doručení, tak celkovou cenu své objednávky (viz také článek 4).

6.4 Je-li součástí zboží (balíčku) i předplatné tiskovin (dále jen „předplatné“), bude předplatné aktivováno od nejbližšího vydání dané tiskoviny, které bude následovat po doručení a zaplacení objednávky. Zákazník bere na vědomí, že předplatné může být doručováno zvláštní zásilkou a proto nikoli současně s ostatními produkty, které jsou součástí balíčku. Zákazník se může s firmou Burda International CZ s.r.o. dohodnout, že předplatné má být zasíláno na jinou adresu než ostatní součásti balíčku, a to prostřednictvím zákaznické služby (viz článek 2.4).

6.5 Zboží je možné dodávat pouze na adresy v České republice.

7. DOHODA O ÚHRADĚ DODATEČNÝCH NÁKLADŮ

7.1. Pokud existuje právo na odstoupení od smlouvy a zákazník jej využije, nese náklady na zpětné zaslání zboží firmě Burda International CZ s.r.o. (další podrobnosti viz níže).

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

8.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být firmě Burda International CZ s.r.o. odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zasílat na adresu firmy Burda International CZ s.r.o. (viz článek 1.1) či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené výše (viz článek 2.4).

8.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 ZOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být firmě Burda International CZ s.r.o. vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží firmě Burda International CZ s.r.o., a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud je však součástí zboží (balíčku – viz článek 4) i předplatné tiskovin, a pokud již zákazníkovi byla doručena některá z tiskovin, jež je součástí předplatného, které je součástí balíčku, a zákazník využije práva na odstoupení od smlouvy vymezené výše, může si danou tiskovinu ponechat, v takovém případě se neuplatní ustanovení 8.7.

8.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 ZOP vrátí Burda International CZ s.r.o. peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Burda International CZ s.r.o. od zákazníka přijala. Burda International CZ s.r.o. je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, Burda International CZ s.r.o. není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než zákazník firmě Burda International CZ s.r.o. zboží vrátí nebo prokáže, že jí zboží odeslal.

8.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Burda International CZ s.r.o. oprávněna jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

8.6 Do doby převzetí zboží zákazníkem je Burda International CZ s.r.o. oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Burda International CZ s.r.o. zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

8.7 Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi firmou Burda International CZ s.r.o. a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím Burdě vrátit i poskytnutý dárek.

9. POSKYTNUTÍ UŽÍVACÍCH PRÁV A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

9.1 Burda International CZ s.r.o. si vyhrazuje vlastnictví na zboží dodaném zákazníkovi poštou až do konečného a úplného zaplacení kupní ceny, kupující nabývá vlastnictví ke zboží nejdříve okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží, není-li stanoveno jinak.

10. ZÁRUKA

10.1 Pokud dále není dohodnuto jinak, řídí se záruka platnými právními předpisy.

10.2 Burda International CZ s.r.o. neručí za škody, které vzniknou nedbalým či neopatrným používáním zboží.

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

11.2 Burda International CZ s.r.o. odpovídá zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady. Burda  zejména odpovídá zákazníkovi za to, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Burda International CZ s.r.o. nebo výrobce popsal, nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Burda International CZ s.r.o. uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.3 Ustanovení uvedená v čl. 11.2 ZOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

11.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

11.5 Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u firmy Burda International CZ s.r.o. na adrese uvedené výše.

11.6 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smluvní vztah firmy Burda International s.r.o. a zákazníka se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. K řešení případných sporů, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, jsou příslušné obecné soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající s obecně závazných předpisů.

12.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

12.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.4 Tyto ZOP nabývají účinnosti dne 01. 08. 2018.

 

lista
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.